Gimnázium

Négyévfolyamos gimnáziumi oktatás (0006)

Általános tantervű csoport indítását tervezzük, ahol általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik.

A gimnázium alapfeladata, hogy felkészítse tanulóit az érettségi vizsgára, a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Két idegen nyelv tanulása kötelező.

A 11. évfolyamtól kezdődően lehetőség van emelt szintű oktatásban részt venni a tanuló által választott tantárgyakból, amelyek az egyetemi,  főiskolai továbbtanuláshoz szükségesek.

Az, hogy az iskola – és benne a tanár – milyen volt, csak jó tíz évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni.
A tanár nem is tudja – fogalma sincs, hogy mikor hat igazán a növendékre, egy gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás félmondattal.

(Németh László)

Általános gimnáziumi képzés (képzési idő 4 év)

A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik. A gimnázium alapfeladata, hogy felkészítse tanulóit az érettségi vizsgára, a munkába állásra illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére

A gimnáziumban a tanulók, tevékenységek során elsajátítják a tantárgyi és tantárgyközi ismereteket és továbbfejleszt – mindenekelőtt kommunikációs és tanulási – képességeiket. A gimnázium feladata, hogy a tanulók képessé váljanak a világos, szabatos szóbeli és írásbeli kommunikációra, az anyanyelv árnyalt, igényes használatára, kulturált nyelvi magatartásra, valamint az idegen nyelven (nyelveken) történő kommunikációra. A gimnáziumi nevelés-oktatás egyik legfontosabb célja, hogy a tanulókat a logikus, összefüggésekben, folyamatokban, rendszerekben történő gondolkodásra nevelje, valamint az elméleti ismeretek és a gyakorlati alkalmazások összekapcsolására. A nevelés arra is irányul, hogy a tanulók képesek legyenek a tudásra épülő, önálló vélemény, álláspontot kialakítására, képviseletére, érvelő megvédésére, a mérlegelő ítéletalkotásra. A személyiségfejlesztésben fontos a felelős társadalmi magatartás, az együttműködésre és a kooperációra való készség, a konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyek és az élethosszig tartó tanulás igényének és készségének kialakítása. A személyiség formálásában nélkülözhetetlen szerepet tölt be az esztétikai, és az egészséges életmódra való nevelés. Az iskolának biztosítani kell a tanulók intellektuális, érzelmi és testi nevelését, figyelembe véve folyamatos fejlődésüket.

Kötelező Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom
I. idegen nyelv
Angol nyelv
Német nyelv
II. idegen nyelv
Angol nyelv
Német nyelv
Matematika
Etika
Történelmem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Informatika
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport