Ágazati szakmai érettségi vizsga (2020-tól)

A közgazdaság ágazati képzés ágazati szakmai érettségi vizsgatárgya Közgazdaság ismeretek.
Tehát a vizsgázóknak, a közismereti érettségi vizsgatárgyak mellett kötelezően, e tárgyból kell érettségi vizsgát tenniük.

A szakmai érettségi vizsga szintje választható, emelt és középszinten is teljesíthető.

Részletes érettségi vizsgakövetelmények középszinten:

(Törvényi háttér: 40/2002. (V.24.) OM rendelet)

I. TÉMAKÖRÖK

Tantárgyak Témakörök
GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK Mikrogazdasági alapok
A vállalat termelői magatartása és a kínálat
A nemzetgazdaság
Jogi alapismeretek
Marketing
ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS  STATISZTIKAGYAKORLAT Statisztikai alapfogalmak
Viszonyszámok és alkalmazásuk
Középértékek és alkalmazásuk
Index számítás
Grafikus ábrázolás
PÉNZÜGYI ALAPISMERETEK Pénzügyi intézményrendszer és a pénzügyi szolgáltatások
Pénzforgalom
Pénzügyi piac és termékei
Biztosítási alapismeretek
PÉNZÜGY GYAKORLAT Pénz időértéke
Értékpapírok értékelése
Valuta, deviza árfolyama
ADÓZÁSI ALAPISMERETEK Az államháztartás rendszere
Adózási alapfogalmak
Kiemelt adónemek
ADÓZÁS GYAKORLAT Személyi jövedelemadó
Általános forgalmi adó
Helyi adók
SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Számviteli törvény
Vállalkozás vagyona
Könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret
Tárgyi eszközök elszámolása
Anyagkészletek elszámolása
Jövedelem elszámolás
A saját termelésű készletek elszámolása
Termékértékesítés elszámolása
SZÁMVITEL GYAKORLAT Pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok
A tárgyi eszköz nyilvántartása
A készletek (anyagok és saját termelésű készletek) bizonylatai
A jövedelem-elszámolás bizonylatai

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga
180 perc 15 perc
Feladatlap  

Egy tétel kifejtése

I. Feleletválasztást, egyszerű rövid választ igénylő feladatok II. Üzleti számítást, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok
40 pont 60 pont
100 pont 50 pont

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői

A feladatsor egészének összeállításánál az alábbi tartalmi arányok az irányadók:

Gazdasági és jogi alapismeretek 25%-30%
Általános statisztika és statisztika gyakorlat 15%-20%
Pénzügyi alapismeretek és pénzügy gyakorlat 20%-25%
Adózási alapismeretek és adózás gyakorlat 5%-10%
Számviteli alapismeretek és számvitel gyakorlat 20%-25%

I. Feleletválasztást, egyszerű rövid választ igénylő feladatok

Ezek a feladatok olyan kompetenciákat mérnek, amelyek a szakma elméleti ismeretanyagához, módszertani eljárásihoz kapcsolódnak.

Lehetséges feladattípusok:

 • feleletválasztás,
 • definíciók,
 • egymáshoz rendelés (pl. képek, dokumentumok kiválasztása szöveghez),
 • fogalmak felismerése,
 • igaz-hamis állítások,
 • események sorrendjének megállapítása,
 • ok-okozati összefüggések eltérések, azonosságok,
 • táblázat kitöltése vagy kiegészítése,
 • ténybeli hibák azonosítása, javítása,
 • hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése.

Ebben a részben a részletes követelményekben felsorolt témakörök bármelyikéből készülhet feladat, feladathoz tartozó részkérdés, de a kérdések 75%-a közvetlenül a Gazdasági és jogi ismeretek témakörhöz, míg a kérdések 25%-a a többi témakör valamelyikéhez kapcsolódik.

II. Üzleti számítást, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok

Ebben a részben a szakmai alapismeretek gyakorlati eljárásait kell alkalmazni, a részletes követelményekben szereplő egy-egy eseménysorozat feldolgozásához kapcsolt számítási, táblázatkészítési, bizonylatkitöltést vagy tételszerkesztést igénylő feladat során.

Lehetséges feladattípusok:

 • táblázat kitöltése vagy kiegészítése,
 • eredmények értelmezése,
 • hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése,
 • számítási feladatok,
 • könyvviteli tételszerkesztés,
 • dokumentumok, bizonylatok kitöltése,
 • bizonylat tartalmak kijelölése.

A feladatok a részletes követelményekben meghatározott témakörökből, az alábbi tantárgyakból adhatók:

 • Általános statisztika és statisztika gyakorlat
 • Pénzügy gyakorlat
 • Adózás gyakorlat
 • Számviteli alapismeretek
 • Számvitel gyakorlat

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgán a részletes követelményekben meghatározott elméleti ismereteket kérik számon a vizsgázóktól.

A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az összefüggések magyarázatát, alkalmazását értékelik.

A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll.

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői

A tételsor legalább 20 tételből áll, a tételek a részletes követelményekben meghatározott témakörökben jelölhetők ki, a jogszabályban meghatározott darabszámban.

A szóbeli vizsga értékelési szempontjai

 1. Feladat megértése, lényeg kiemelése
 2. Alapfogalmak ismerete, definiálása, rendszerezése
 3. Tények, jelenségek, folyamatok ismerete és alkalmazása, magyarázása
 4. Törvényszerűségek, szabályok, összefüggések értelmezése
 5. Megfelelően felépített, világos szabatos előadásmód
 6. Szakmai nyelv alkalmazása

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei, vizsgaleírásai.