Nyári szakmai gyakorlat

Mindazon tanulóinknak, akik intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdték meg iskolai rendszerű szakközépiskolai tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

Az új OKJ alapján elkészült rendeletben megjelent szakképzési kerettantervek meghatározzák az összefüggő nyári gyakorlat óraszámát.

  • 9. évfolyam elvégzését követően 70 óra (napi 7 óra, 2 hét, iskolában tartandó)
  • 10. évfolyam elvégzését követően 105 óra (napi 7 óra 3 hét, külső gyakorlati hely)
  • 11. évfolyam elvégzését követően 140 óra (napi 7 óra 4 hét, külső gyakorlati hely)

A gyakorlat ideje: 2015. június 16-tól augusztus 28-ig összefüggő 3 hét, a nyári szüneten belül a munkahellyel egyeztetendő.

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakokra érvényes kerettantervi leírások tartalmazzák. (azokban ÖGY betűjellel jelölve). A kerettantervek letölthetőek www.nive.hu web oldalról a /Szakképzési dokumentumok/ Szakképzési kerettantervek menüből.

Csak olyan vállalkozásnál teljesíthető a szakmai gyakorlat, amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozás (www.isziir.hu honlapon gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása menüben szakmacsoportra, azon belül szakképesítésre szűrve).

A gyakorlati képzést biztosító gazdálkodó feladatai és kötelezettségei:

  • A megállapodás függelékében szereplő Tanuló számára – egészségvédelmi szempontból biztonságos munkahelyen, a függelékben meghatározott és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő – gyakorlati képzésről és nevelésről gondoskodik.
  • Biztosítja az előírt tárgyi és személyi feltételeket.
  • A tanulókat megfelelő munka-, balesetvédelmi és – szükség szerint – tűzvédelmi oktatásban részesíti
  • Az előírásoknak megfelelően vezeti a foglalkozási naplót, melyet az iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátania.
  • A tanuló részvételét és mulasztását nyilvántartja, a mulasztásokról az előírt rendszerességgel tájékoztatja az iskolát.

 

A gyakorlat teljesítése

A szakmai gyakorlat teljesítéséről Foglalkozási naplót kell vezetni.

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles, arról a gyakorlati képzőhelyeknek az iskolát a szabályoknak megfelelően tájékoztatni kell.

 

9-10. évfolyam

Az iskola minden 9. évfolyamon tanuló diáknak megszervezi a nyári gyakorlatot az intézmény tanműhelyében.

A 10. évfolyamra járó diákokat külső gyakorlóhelyen kívánjuk elhelyezni a nyári összefüggő szakmai gyakorlat céljából. Amennyiben nem sikerül minden 10. évfolyamos tanulónak külső gyakorlati helyet szerezni, akkor az intézményünkben történik a gyakorlat. Kérem, a 10. évfolyamra járó diákok szüleinek a segítségét, hogy a lakóhelyükön vagy a munkahelyükön próbáljanak gyakorlati helyet szerezni gyermeküknek.

Legkésőbb 2015. május 15-ig jelezzék a szakképzési adminisztrátornak (Melykóné Pócs Beáta), ha sikerült gyakorlati helyet találni.

 

A gyakorlat dokumentálása

A tanuló foglalkozási naplóban (füzetben) vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valamint a munkahely adatai, a tanulóval foglalkozó személy neve és elérhetősége.

A füzetben a napi elvégzett feladatokat kell rögzíteni, a gyakorlatot irányító személy pedig az elvégzést igazolja és értékeli.

 

A gyakorlat teljesítésének igazolása

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2015. augusztus 28-ig eljuttatja a füzetét és a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot közvetlenül, vagy az osztályfőnökön keresztül az iskola szakképzési adminisztrátor számára.

 

Bejelentési kötelezettség

A tanuló 2015. május 15-ig a szakképzési adminisztrátor számára négy példányban leadja a fogadó munkahely által kitöltött és aláírt együttműködési megállapodást, vagy jelzi, ha nem talált külső gyakorlati helyet, és ezért az iskolában kívánja teljesíteni az összefüggő gyakorlatot. Az iskolai gyakorlat pontos beosztásáról a tanév végén adunk tájékoztatást.

 

Szeretnénk, ha minél több diákunk találna a gyakorlat idejére külső gazdálkodó céget, mert így munkahelyi tapasztalatokat szereznének és valós munkakörnyezetben, a szakhoz illeszkedő valós gyakorlati feladatok megoldásával foglalkoznának!

 

Dokumentumok

A nyári szakmai gyakorlathoz szükséges dokumentumok az iskola www.szechenyi60.hu honlapján letölthetőek (Oktatás > Nyári szakmai gyakorlat).